Sekretarijat Savjeta za konkurentnost


Sekretarijat Savjeta za konkurentnost (SCC) počeo je sa radom u februaru 2019. godine, potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Vlade Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj. Od juna 2020. godine, Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, posredstvom Britanske ambasade u Podgorici, kroz Fond za dobru upravu, pruža podršku SCC-u.


Opširnije

Javno-privatni dijalog u Crnoj Gori


Savjet za konkurentnost predstavlja ključnu vladinu platformu za javno-privatni dijalog o temema od značaja za poslovni ambijent i unapređenje konkurentnosti države.

Pod ovim nazivom Savjet postoji od 1. juna 2017. godine na osnovu Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost i u trenutnom sazivu ima 22 člana, a Savjetom predsjedava ministar ekonomskog razvoja i turizma.


Opširnije

Registar nameta


Kreiranje Registra nameta je duži period bio važna tema, promovisana od strane Vlade Crne Gore i privrednih udruženja kao aktivnost koja za rezultat treba da ima unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. U uslovima COVID-19 pandemije, pitanja unapređenja poslovnog ambijenta dobila su jos više na značaju, što je rezultiralo odlukom Savjeta za konkurentnost, da se osnuje radna grupa, kojom će koordinirati Sekretarijat, sa zadatkom da se uspostavi Registar nameta.


Opširnije

ŽIG Ženski biznis


ŽIG Ženski biznis je projekat koji realizuje Sekretarijat Savjeta za konkurentnost uz podršku EBRD-a i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koji je nastao prepoznajući potrebu i značaj ispravnog identifikovanja ,,ženskih biznisa“, ali i izazova sa kojima se suočavaju kompanije u vlasništvu žena u domenu dostupnosti finansiranja.


Opširnije

Registracija privrednih i drugih subjekata


Na sjednici Savjeta održanoj 11.03.2022. godine, oformljena je Radna grupa za izradu propisa za registraciju privrednih i drugih subjekata, koju su činili predstavnici javnog i privatnog sektora, a Sekretarijat je koordinirao radom. Glavni cilj radne grupe je izrada propisa kojim bi se zaokružio postupak registracije u smislu definisanja pravila postupka, rokova, potrebne dokumentacije, načina dostavljanja itd.


Opširnije

Na sjednici Savjeta održanoj 11.03.2022. godine, oformljena je Radna grupa za izradu propisa za registraciju privrednih i drugih subjekata, koju su činili predstavnici javnog i privatnog sektora, a Sekretarijat je koordinirao radom. Glavni cilj radne grupe je izrada propisa kojim bi se zaokružio postupak registracije u smislu definisanja pravila postupka, rokova, potrebne dokumentacije, načina dostavljanja itd.

Cilj radne grupe je postizanje uniformnosti postupak i isključivanje prostora za različita tumčenja i pravne praznine.

Unapređenje procesa registracije privrednih subjekata u Crnoj Gori je tema kojom se Sekretarijat Savjeta za konkurentnost aktivno bavi od 2019. godine. Naime, u martu 2019. godine, na sjednici Savjeta za konkurentnost oformljena je Radna grupa za analizu stanja u oblasti registracije preduzeća i definisanje mjera za unapređenje. Radna grupa se sastojala od predstavnika (tadašnji nazivi organa): Ministarstva finansija, Ministarstva ekonomije, Ministarstva javne uprave, Poreske uprave i Sekretarijata. Rezultat te radne grupe bio je opsežan dokument na 60 strana – „Analiza stanja u oblasti regsitracije sa mjerama za unapređenje“. Analiza je usvojena na sjednici Savjeta 3. jula 2019. godine, a kasnije i na sjednici Vlade 1. avgusta iste godine.

Na 11. sjednici Savjeta održanoj 5. aprila 2021. godine, formirana je proširena Radna grupa za praćenje reforme procesa registracije privrednih subjekata (pored već imenovanih članova, za članove imenovani i predstavnici privrednih udruženja i Udruženja pravnika). Jedan od ciljeva formiranja ove Radne grupe jeste nastavak rada na realizaciji aktivnosti na unapređenju postupka registracije preduzeća i statusa CRPS-a. Tokom rada obje radne grupe, SCC je kao koordinator bio u komunikaciji i sa ostalim zainteresovanim stranama: Privredni sud, MUP, Monstat, Uprava za inspekcijske poslove i dr.

SCC je u saradnji sa CRPS-om više puta radio na predlozima za izmjene i dopune ZPD-a, kako bi se proces registracije učinio jednostavnijim i kako bi se išlo ka tome da se uvede potpuna elektronska registracija (za sada je omogućena elektronska registracija samo za jednočlana doo sa osnivačem rezidentom).

Na sjednici Savjeta održanoj u martu 2022. godine, prethodna RG je prestala sa radom i oformljena je Radna grupa za izradu propisa za registraciju privrednih i drugih subjekata, sačinjena od predstavnika javnog i privatnog sektora, a radom je koordinirao Sekretarijat.

Glavni cilj radne grupe bio je izrada propisa kojim bi se zaokružio postupak registracije u smislu definisanja samih pravila postupka, rokova, potrebne dokumentacije i načina dostavljanja iste, kako bi postupak bio unificiran i ne bi se ostavljalo prostora za različita tumčenja i pravne praznine. Usaglašavanje sa EU regulativom, a najviše u dijelu podizanja transparentnosti podataka i dokumenata, kao i stvaranja pretpostavki za kompletnu elektronsku registraciju je takođe bio važan cilj.

Imajući u vidu da je registracija privrednih i drugih subjekata dio kompanijskog prava, odnosno dio Zakona o privrednim društvima, Radna grupa je imala tri zadatka:

  • da dostavi predloge i sugestije za izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima, sa aspekta registracije privrednih i drugih subjekata
  • da izradi radnu verziju Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata ( u daljem tekstu: Zakon o registraciji)
  • da izradi radnu verziju Pravilnika o bližem sadržaju registracione prijave i dokumentaciji potrebnoj za registraciju privrenih i drugih subjekata, stvarnih vlasnika i stečajne mase u CRPS ( u daljem tekstu: Pravilnik)
  • Nakon usaglašavanja i inoviranja radne verzije Zakona o registraciji i Pravilnika u okviru RG, isti propise dostavi resornim institucijama na dalji postupak.

Nakon višemjesečnog intezivnog rada na propisima koji definišu oblast registracije privrednih i drugih subjekata, RG je pripremila radne verzije dva propisa, Zakona i Pravilnika, koji su kroz 4 ciklusa usaglašavana sa članovima Radne grupe koji su bili vrlo aktivni i konsutruktivnim predlozima i sugestijama značajno unaprijedili tekst propisa. Paralelno sa ovim procesom, RG je davala komentare i na tekst novog Zakona o privrednim društvima, kako bi osigurali usaglašenost odredbi ova dva zakona.