Ključne aktivnosti

 • koordinacija procesom reforme registracije privrednih i drugih subjekata
 • koordinacija procesom uspostavljanja Registra nameta
 • unapređenje rodne ravnopravnosti i ekonomsko osnaživanje žena
 • izrada Izvještaja o statusu barijera sa kojima se susrijeće poslovna zajednica
 • izrada Izvještaja o uključenosti privatnog sektora u proces izrade zakona.

Kontinuirane aktivnosti

 • učešće u vladinim radnim grupama
 • praćenje aktivnosti nadležnih institucija vezano za preduzete aktivnosti u cilju eliminisanja biznis barijera
 • prikupljanje izjašnjenja resornih institucija na preporuke iz Bijele knjige Savjeta stranih invesititora u Crnoj Gori
 • organizacija seminara, obuka i radionica
 • učešće na seminarima i konferencijama.

Aktivnosti koje se odnose na rad Savjeta za konkurentnost

 • priprema predloga godišnjeg Plana rada Savjeta
 • priprema dnevnog reda sjednica Savjeta
 • prikupljanje materijala od članova Savjeta koji će se razmatrati na sjednicama Savjeta
 • sačinjavanje zapisnika sa sjednice Savjeta
 • praćenje realizacije zaključaka sa sjednica Savjeta i redovno izvještavanje Savjeta o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Savjeta
 • iniciranje, ili na osnovu predloga članova Savjeta, pripremanje predloga izmjena i dopuna Poslovnika i drugih akata Savjeta
 • sačinjavanje godišnjeg Izvještaja o radu Savjeta
 • pružanje ekspertske pomoći u izabranim oblastima od značaja za rad Savjeta.